Dr. med. dent. Eckhard Reschke

  • 1983: Examen an der Georg-August-Universität, Göttingen
  • ab 01.01.1984: angestellter Zahnarzt in der Praxis Dr. med. dent. Siegert
  • ab 01.01.1986: Mitinhaber der Praxis Dr. med. dent. Siegert/Dr. med. dent. Reschke
  • seit 2013: angestellter Zahnarzt in der Zahnarztpraxis am Markt